The beginning of the JUTATIP brand

61159338_2442988062587678_60660158896422

มาเป็น JUTATIP ได้อย่างไร?

        จากความหลงใหลและรักในเส้นใยธรรมชาติด้วยกระบวนการทำมือโดยวิถีดั้งเดิมของงานทอผ้าที่มาจากเส้นใยหลายร้อยเส้นทอด้วยใจผ่านมือออกมาเป็นผ้าหนึ่งผืน เกิดลวดลายและสีสันที่สามารถบอกเล่า อัตลักษณ์ความเป็นตัวเองของผู้รังสรรค์ผลงานบนผืนผ้าคือจุดเริ่มต้นของผ้าฝ้ายทอมือ JUTATIP

The passion and love for the natural fiber with the traditional hand-made by way of fabric woven from fiber strands woven with hundreds of mind through out a piece of cloth. Pattern and color can tell. Identity is itself the creation of works on canvas. Was the beginning of the cotton JUTATIP